OM OSS

Vad är Arkitekturupproret?
Arkitekturupproret är en folkrörelse som började som en grupp på Facebook 2014, med inspiration främst från grupperna Nyproduktion i klassisk tradition och brittiska Architectural Revival. Sedan dess har utvecklingen gått snabbt och vi har nu fler än 30 000 följare i huvudgruppen och ytterligare många tusen i systergrupperna på Facebook.

(Observera att vi heter Arkitektur-upproret och inte “Arkitekt-upproret”)

Wikipedia om Arkitekturupproret

Hösten 2016 bildades den ideella Föreningen Arkitekturupproret

Vision
Arkitekturupproret arbetar för vackrare och trivsammare städer och boendemiljöer. Detta inkluderar:

 1. Vackrare och mer varierad nybyggnation. Då över 75% föredrar mer traditionellt inspirerad arkitektur med färg, detaljrikedom och småskalighet, bör utbudet motsvara efterfrågan. Idag byggs inte ens 1% på detta sätt.
 2. Nyurbant inspirerad stadsplanering, anpassad för skandinaviska förhållanden: lagom tät kvartersstad med olika byggnadstyper för olika åldrar och socialgrupper; blandning av boende, butiker, arbetsplatser; definierade stadsrum med små torg och parker; närhet till service och kommunikationer; grönska, mänsklig skala.
 3. Hänsyn till befintligt kulturarv. Inga rivningar, brutala om- eller tillbyggnader, dominerande höghus eller nymodernistiska infills i historiska miljöer. 

Hur vi arbetar
Vi arbetar för vackrare och trivsammare städer bl a genom att:

 • skapa debatt om våra byggda miljöer och ifrågasätta det rådande elitistiska smakmonopolet som kört fast i dysfunktionell nymodernism;
 • erbjuda forum där “vanligt folk” kan göra sina röster hörda, dela information och engagera sig;
 • visa exempel från andra länder på inspirerande nyproduktion;
 • dela ut ett årligt kalkonpris för framröstade fulaste svenska nybyggnad;
 • dela ut ett årligt finpris för vackraste nybyggnad – om värdiga kandidater finnes;
 • initiera eller stödja aktivism mot rivningar och förvanskningar av estetiskt och kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer;
 • samarbeta och nätverka med den växande skara arkitekter, stadsplanerare, hantverkare, konsulter, forskare, författare och organisationer som delar vår vision;
 • hålla föredrag, ge intervjuer, delta i konferenser och paneldebatter;
 • skriva och översätta artiklar, recensera böcker mm.

Vilka vi är
Styrelsen, arbetsgruppen, medlemmarna i föreningen och i facebookgrupperna är en blandad skara med olika bakgrund, yrken, ålder, kön och politisk hemvist. Det som förenar oss är passionen för inspirerande arkitektur, positiv stadsbyggnad samt bevarandet av omistliga kulturvärden.

Varför vi behövs
Läs mer om detta här
Se även Frågor & svar


Disclaimer: Åsikter som uttrycks i blogginlägg på arkitekturupproret.se står för den enskilde författaren och är inte nödvändigtvis representativa för Föreningen Arkitekturupprorets hållning i enskilda frågor.