Föreningen Arkitekturupproret

Föreningen Arkitekturupproret är en politiskt och ideologiskt oberoende ideell förening som verkar för att tidlösa skönhetsvärden med inspiration från den klassiska byggtraditionen åter ska dominera stadsbyggandet och för att skydda de kvarvarande äldre miljöerna vi har från rivningar och förfulning. Föreningen vill skapa debatt och visa att det finns alternativ till modernismens fyrkantiga lådor och spektakulära skrytbyggen. Alla medlemmar i styrelsen arbetar ideellt med föreningen. 

Som medlem i föreningen har man rösträtt på Arkitekturupprorets årsmöte (som anordnas i olika städer varje år) och hålls uppdaterad om verksamheten genom nyhetsbrev. Man blir också inbjuden till särskilda evenemang och träffar som anordnas av föreningen. Gå med för att påverka hur framtidens Sverige ska se ut: Bli medlem


Juridiskt namn: Arkitekturupproret
Organisationsnummer: 802504-5827
Bolagsform: Ideell förening
Bolaget registrerat: 2016-09-29
F-skatt: Nej
Moms: Ej momspliktig


Föreningens styrelse 2023

(Uppdatarad okt 2023)

För frågor, intervjuer, föredrag, konsultationer eller regionala spörsmål, se Kontakt


sigvald-freylanderSigvald Freylander, ordförande
Egenföretagare, Danderyd
Intressen: Arkitektur, kultur, historia, media
Tel: 0709-606045


Eric Norin, vice ordförande
Arkitekt Tradition Arkitekter, Stockholm/Sundsvall
Utbildning: Studerat vid KTH, INTBAU Engelsberg och ENSAPB Paris
Intressen: Arkitektur, historia, friluftsliv, glesbygdsfrågor, byggnadsvård
Tel: 0705-410827

 


Per Ahlander, kassör
Egenföretagare, Stockholm
Hemsida: edinburgh.academia.edu/PerGLAhlander
Utbildning: Civilekonom DHS, PhD (Edinburgh)
Andra uppdrag: Kassör i Livrustkammarens Vänner och i Katarina Hembygdsförening
Intressen: Konst- och kulturhistoria, opera och klassisk musik, arkitektur och byggnadsvård


Daniel Wimhed, biträdande kassör, IT-ansvarig
IT-tekniker, Kristianstad
Intressen: Medborgare som bara längtar bort ifrån den monotona stadsbildens tyranni och önskar vackra städer i arv till våra efterkommande


Jerker Söderlind, sekreterare
Arkitekt, författare, tidigare lärare på KTH
Kontor: Stadsliv AB
Intressen: Arkitektur och stadsplanering


Kristofer Yffén, ledamot
Programmerare/Folkmusiker, Göteborg
Intressen: Retrospel, arkitektur, folkmusik

 


Milou Ohánovits, sekreterare
Stockholm
Grundare av Kungälvs Arkitekturuppror
Intressen: Historia, konst/kultur, arkitektur, språk, inreding, resor


Inger Glimmero Nordangård, ledamot
Färgkonsult, Stockholm
Intressen: Arkitekturhistoria, estetik, musik, samhällsfrågor

 


Peter Olsson, ledamot
Civilekonom, Göteborg
Intressen: Arkitektur, marknadsföring, musik, fotboll

 


Sigmund Sontum, ledamot
Konstnär och traditionell arkitekt, Norge
Administratör i AO Norge
Hemsida: www.gyldnesnitt.no
Intressen: Konst & arkitektur


A3Marjo Uotila, ledamot, grundare av finska Arkkitehtuurikapina
Director, Strategical Alliances, Åbo, Finland
Utbildning: FM
Andra uppdrag: Grundare av och ordförande för INTBAU Finland
Intressen: Arkitektur, kulturarv, trivsamma byggda miljöer


Suppleanter:

Michael Diamant, fil.kand, stads- och arkitekturkonsult, Stockholm
Bengt Hellborg, arkitekt, Åkarp

Valberedning:

Carl-Gustaf Wahlberg, IT-konsult, Stockholm

Revisor:

Lars Secher, IT-konsult, Uppsala


Föreningens stadgar

Nya stadgar gällande fr o m extra årsmötet 2018-05-22.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

 

§1. Ändamål

Arkitekturupproret är en politiskt och ideologiskt oberoende ideell förening. Föreningen verkar främst för nybyggnation enligt klassisk arkitekturtradition, förbättrad områdesplanering och ett stärkt skydd för befintliga kulturvärden.

 

§2. Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsstämma, extra årsstämma och styrelsemöten.

 

§3. Firmateckning

Föreningens firma tecknas var för sig av ordförande, kassör och biträdande kassör.

 

§4. Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår, 1 januari till och med 31 december.

 

§5. Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två på varandra följande årsstämmor, med minst en månads mellanrum, varav en skall vara ordinarie årsstämma, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

 

§6. Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut på två på varandra följande årsstämmor, med minst två månaders mellanrum, varav en skall vara ordinarie årsstämma, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Vid beslut om upplösning av föreningen skall föreningens tillgångar tillfalla Svenska Byggnadsvårdsföreningen.

 

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

 

§7. Medlemskap

Föreningen är öppen för fysiska personer som fyllt 15 år. När medlemsavgiften är erlagd är personen medlem och förs in i medlemsförteckningen.

 

§8. Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem:

 • skall betala medlemsavgift;
 • skall följa föreningens stadgar och får ej motarbeta föreningens syfte och mål;
 • har rätt till information om föreningens angelägenheter;
 • har rätt att delta på årsstämma och andra eventuella medlemssammankomster;
 • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

 

§9. Utskick till medlemmar

Medlemskommunikation sker huvudsakligen via e-post. Medlem bör hålla föreningen uppdaterad med aktuell e-postadress. Saknas e-postadress kan medlemmen be om utskick via vanlig post.

 

§10. Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen (primärt via e-post) anmäla detta till styrelsen, och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte betalat eller förnyat medlemsavgift efter två påminnelser anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

 

§11. Uteslutning

Medlem kan uteslutas ur föreningen om denne skadat eller motarbetat föreningens intressen, ändamål, anseende eller verksamhet. Minst 14 dagar innan beslut om uteslutning eller varning skall medlemmen ha fått tillfälle att yttra sig, och inom tre dagar efter slutgiltigt beslut skriftligen meddelas beslutet och skälen härför.  

 

ÅRSSTÄMMA

 

§12. Tidpunkt och  kallelse

Årsstämman, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av april månad, på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsstämma skall skickas ut till medlemmarna via e-post samt anslås på hemsidan senast tre veckor före stämman. Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, revisorns berättelse, valberedningens förslag, samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande, skall göras tillgängliga för medlemmarna senast två veckor före årsstämman.

 

§13. Propositioner och motioner inför årsstämman

Styrelse och medlemmar får ge förslag att behandlas av årsstämman. Förslag skall vara styrelsen tillhanda senast fem veckor före årsstämman. Styrelsen skall till årsstämman avge skriftligt yttrande över förslaget.

§14. Rösträtt

Medlem som har betalt medlemsavgiften före årsstämman har rösträtt, yttranderätt och förslagsrätt. Rösträtten är personlig men får utövas genom ombud med skriftlig fullmakt.

 

§15. Beslut och omröstning

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet, fysiskt eller via online-konferens. Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller, om så begärs, efter omröstning (votering) som sker öppet om inte röstberättigad medlem begär sluten omröstning.

Val avgörs genom relativ majoritet (där den/de som fått flest röster blir vald(a). Vid lika röstetal skall lotten avgöra. Beslut om stadgeändring eller upplösning kräver 2/3 majoritet. Övriga frågor avgörs genom enkel majoritet (minst hälften av alla närvarande med rösträtt). Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst.

 

§16.  Ärenden vid årsstämman

Vid årsstämman skall följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstberättigade deltagare.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Fastställande av medlemsavgifter.
 11. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).
 12. Val av föreningens ordförande, för en tid av 1 år.
 13. Val av övriga ledamöter, för en tid av 1 år.
 14. Val av 3-5 suppleanter i styrelsen, för en tid av 1 år.
 15. Val av 1 revisor och 1 revisorssuppleant för en tid av ett år (i detta val får inte styrelsens ledamöter delta).
 16. Val av 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande.
 17. Övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

 

§17.  Extra årsstämma

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsstämma. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsstämma när en revisor eller minst 20% av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen begär det. I begäran skall skälen härför anges. Styrelsen skall inom 14 dagar från erhållen begäran utlysa sådant möte, att hållas inom två månader. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsstämma skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet på det sätt styrelsen bestämt. Vid extra årsstämma får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

 

VALBEREDNING och REVISORER

§18. Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen.

 

§19. Valberedning

Valberedningen består av två ledamöter, varav en sammankallande, valda av årsstämman. Valberedningen skall senast fyra veckor före årsstämman tillfråga dem vilkas mandattid går ut vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast två veckor före årsstämman skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

 

§20. Revisorer

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsstämmo- och styrelseprotokoll samt övriga handlingar. Revisorer skall vara oberoende och inte delta regelbundet vid styrelsemöten. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast fem veckor före årsstämman. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast tre veckor före årsstämman.

 

STYRELSEN

 

§21. Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt 5-10 övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga befattningshavare som behövs. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder tillfrågad suppleant i dennes ställe.

 

§22.  Styrelsens åligganden

Styrelsen är föreningens beslutande och förvaltande organ mellan årsstämmorna. Det åligger styrelsen att planera, leda och fördela arbetet inom föreningen.

 

§23. Styrelsemöten

Styrelsen sammanträder efter kallelse från ordföranden, sekreteraren eller biträdande sekreteraren, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Vid sammanträde skall protokoll föras. Avvikande mening skall antecknas till protokollet. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av särskilt utsedd protokolljusterare.

 

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter eller adjungerade suppleanter är närvarande. För beslut krävs enkel majoritet (minst hälften av alla närvarande med rösträtt). Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall behandlas genom omröstning via e-post, telefon- eller online-sammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast påföljande sammanträdet.