Föreningen Arkitekturupproret

Föreningen Arkitekturupproret är en politiskt och ideologiskt oberoende ideell förening som verkar för att tidlösa skönhetsvärden med inspiration från den klassiska byggtraditionen åter ska dominera stadsbyggandet och för att skydda de kvarvarande äldre miljöerna vi har från rivningar och förfulning. Föreningen vill skapa debatt och visa att det finns alternativ till modernismens fyrkantiga lådor och spektakulära skrytbyggen.

Som medlem i föreningen har man rösträtt på Arkitekturupprorets årsmöte och hålls uppdaterad om verksamheten genom nyhetsbrev. Man blir också inbjuden till särskilda evenemang och träffar som anordnas av föreningen. Gå med för att påverka hur framtidens Sverige ska se ut: Bli medlem


Juridiskt namn: Arkitekturupproret
Organisationsnummer: 802504-5827
Bolagsform: Ideell förening
Bolaget registrerat: 2016-09-29
F-skatt: nej
Moms: ej momspliktig
Säte: Kristianstad

Adress: 

Föreningen Arkitekturupproret
C/o Daniel Wimhed
Gladiolvägen 123
291 50 Kristianstad


Föreningens styrelse

Kontakta styrelsen: info@arkitekturupproret.se


sigvald-freylander
Sigvald Freylander, Ordförande
Egenföretagare, Danderyd
Intressen: Arkitektur, kultur, historia, mediaAlbert Svensson, Vice ordförande
Arkitekt/egenföretagare, Göteborg
Hemsida: arkitektalbert.se
Utbildning: Arkitektur på CTH, Göteborg
Intressen: arkitektur, stadsplanering, historia, litteratur och konst


A6
Daniel Wimhed, Kassör, IT-ansvarig
IT-tekniker, Kristianstad
Intressen: Medborgare som bara längtar bort ifrån den monotona stadsbildens tyranni och önskar vackra städer i arv till våra efterkommandePer Ahlander, vice/biträdande kassör
Egenföretagare, Stockholm
Hemsida: edinburgh.academia.edu/PerGLAhlander
Utbildning: Civilekonom DHS, PhD (Edinburgh)
Intressen: Konst- och kulturhistoria, opera och klassisk musik, arkitektur och byggnadsvård


Inger Glimmero, sekreterare
Färg- och belysningskonsult, Stockholm
Andra uppdrag: Sekreterare i Stiftelsen Pharos
Intressen: Arkitekturhistoria, estetik, musik, psykologi, samhällsfrågor


Yvonne Ingridstotier, biträdande sekreterare
Urbansociolog och föreläsare, Stockholm
Utbildning: fil.kand. i samhällsplanering med huvudämnet sociologi, inriktning boende, arbete och närmiljö


Johanna Aleniusson,ledamot
Bolagsadministratör, GöteborgLars-Johan Lindberg
, ledamot
Energiingenjör, Stockholm
Utbildning: Civilingenjör
Intressen: Historia, Stockholmiana, kulturhistoriaRonnie Niby
, ledamot
Historiestuderande, Landskrona
Intressen: Historia, arkitektur, socialantropologi


ole_settergren
Ole Settergren, ledamot
Civilekonom, Stockholm
Andra uppdrag: Ordförande. i Katarina Hembygdsförening,
Vice ordförande i Blasieholmens Vänner
Intressen: Stadsplanering, arkitektur


A3
Marjo Uotila, ledamot
Innovationskonsult, Åbo, Finland
Utbildning: FM
Andra uppdrag: Admin för finska Arkitekturupproret, Arkkitehtuurikapina
Intressen: Arkitektur, kulturarv, trivsamma och mänskliga byggda miljöer samt participatory urban planning methodologies


Suppleanter:
Henrik Algotsson, musiker, Göteborg
Ulf Johannisson, Stockholm
Fredrik Kjällbring, Adjunkt, Växjö
Ingmar Lagberg, Grafisk formgivare, Stockholm
Peter Olsson, studerande Handelshögskolan, Göteborg

Revisor:
Lars Secher, IT-konsult, Uppsala

Valberedning:
Jörgen Sundström, Civilingenjör, Stockholm
Carl-Gustaf Wahlberg, IT-konsult, Stockholm


Föreningens stadgar

§1. Namn och säte
Föreningens namn är Arkitekturupproret.
Föreningens säte är Kristianstad.*

§2. Form och ändamål
Arkitekturupproret är en politiskt och ideologiskt fristående ideell förening. Föreningen verkar främst för nybyggnation enligt klassisk arkitekturtradition, förbättrad områdesplanering och ett stärkt skydd för befintliga kulturvärden.*

§3. Medlemskap
Föreningen är öppen för alla, förutsatt att stadgarna godtas och att medlemsavgiften betalas. Alla medlemmar har närvarorätt och yttranderätt på alla föreningens möten, medlemmar har rösträtt på medlemsmöten och årsmöten. Föreningens medlemsavgift fastställs av dess högsta beslutande organ, årsmötet. Medlem kan uteslutas ur föreningen om föreningens syfte motarbetas eller att medlem på annat sätt agerar i strid mot föreningens stadgar. Styrelsen beslutar om uteslutning och beslutet skall tas med kvalificerad majoritet.

§4. Årsmötet
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet ska hållas under årets första fyra månader och kallelse skall delges föreningens medlemmar senast två veckor innan mötet. Medlemmar äger rätt att ge förslag till ärenden som ska behandlas på mötet, detta ska dock ske senast 10 dagar innan mötets genomförande. Dagordning och övriga underlag skall tillhandahållas föreningens medlemmar senast 7 dagar innan årsmötet. Årsmöten kan även hållas elektroniskt. Beslut på årsmötet fattas med enkel majoritet.

§5. Extra årsmöte
Om revisorerna, styrelsen eller ⅓ av medlemmarna i föreningen så kräver, skall extra årsmöte hållas. Kallelse skall skickas till medlemmarna minst 2 veckor i förväg tillsammans med dagordning och beslutsunderlag. Under det extra årsmötet får endast de frågor som föranlett mötet behandlas. Extra årsmöten kan även hållas elektroniskt.

§6. Beslutsformer
För föreningens möten gäller att endast närvarande ledamöter och medlemmar har rösträtt. Besluten fattas med ja eller nej-rop. Vid begäran om votering används handuppräckning. Kan ej beslut nås genom lika röstetal så bordläggs ärendet tills majoritet kan uppnås. Möten kan även hållas elektroniskt.

§7. Minsta antal styrelsemedlemmar
Styrelsen ska ha minst 5 ledamöter + minst 1 suppleant.*

§8. Firmatecknare
Firmatecknare utses av styrelsen.

§9. Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår är kalenderår, 1 januari till och med 31 december.

§10. Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kräver beslut med kvalificerad majoritet på två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten måste minst 2 månader förflyta.

§11. Upplösning
Upplösning av föreningen kräver beslut med kvalificerad majoritet på två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten måste minst 2 månader förflyta. Föreningens kvarvarande tillgångar skall vid upplösning överföras till Svenska Byggnadsvårdsföreningen.

*Justeringar/kompletteringar av stadgarna som beslutades på årsmötet 2017-01-17 och bekräftades på extra årsmötet 2017-04-23. Dessa är därmed gällande fr o m 2017-04-24.