Om Arkitekturupproret

Arkitekturupproret är en politiskt obunden folkrörelse som började som en grupp på Facebook 2014, med inspiration främst från grupperna Nyproduktion i klassisk tradition och brittiska Architectural Revival. Sedan dess har utvecklingen gått snabbt och vi har nu över 35 000 följare i huvudgruppen och ytterligare många tusen i våra lokalgrupper och systergrupper. Upproret har även spridit sig till bl a Norge, Danmark, Finland och Estland.

Observera att vi heter ARKITEKTUR-UPPRORET, inte “Arkitekt-uppropet”.

Föreningen Arkitekturupproret bildades hösten 2016.

Wikipedia om Arkitekturupproret

Vision

Arkitekturupproret arbetar för vackrare och trivsammare städer och boendemiljöer. Detta inkluderar:

 1. Vackrare och mer varierad nybyggnation. Då över 75% föredrar mer traditionellt inspirerad arkitektur med färg, detaljrikedom och småskalighet, bör utbudet motsvara efterfrågan. Idag byggs inte ens 1% på detta sätt.
 2. Nyurbant inspirerad stadsplanering, anpassad för skandinaviska förhållanden: lagom tät kvartersstad med olika byggnadstyper för olika åldrar och socialgrupper; blandning av boende, butiker, arbetsplatser; definierade stadsrum med små torg och parker; närhet till service och kommunikationer; grönska, mänsklig skala.
 3. Hänsyn till befintligt kulturarv. Inga rivningar, brutala om- eller tillbyggnader, dominerande höghus eller avvikande infills i känsliga miljöer. 

Vilka vi är

Våra medarbetare, medlemmar, följare och sympatisörer är blandad skara med väldigt olika bakgrund, yrken, ålder, kön och politisk hemvist (från rödaste vänster till blåaste höger, grönaste miljövänner och allt däremellan). I styrelsen och arbetsgruppen (som består av ett 50-tal personer) finns allt från studenter till pensionärer; män och kvinnor; arbetare och akademiker; egenföretagare och anställda (bl a arkitekter, ingenjörer, lärare, musiker, IT-tekniker, ekonomer, sociologer, konsulter, läkare, kommunanalställda, hantverkare, byggnadsvårdare mm) från olika delar av landet. Det som förenar oss är passionen för inspirerande arkitektur, positiv stadsbyggnad samt bevarandet av omistliga kulturvärden.

Hur vi arbetar

Arkitekturupprorets styrelse och arbetsgrupp arbetar för vackrare och trivsammare städer bl a genom att:

 • skapa debatt om våra byggda miljöer och ifrågasätta det rådande elitistiska smakmonopolet som kört fast i urtrist nymodernism och skadlig dekonstruktivism;
 • erbjuda forum där “vanligt folk” kan göra sina röster hörda, dela information och engagera sig;
 • visa exempel från andra länder på inspirerande nyproduktion;
 • dela ut ett årligt kalkonpris för framröstade fulaste svenska nybyggnad;
 • dela ut ett årligt finpris för vackraste nybyggnad – om värdiga kandidater finnes;
 • initiera eller stödja aktivism mot rivningar och förvanskningar av estetiskt och kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer;
 • samarbeta och nätverka med den växande skara arkitekter, stadsplanerare, hantverkare, konsulter, forskare, författare och organisationer som delar vår vision;
 • hålla föredrag, ge intervjuer, delta i konferenser och paneldebatter;
 • skriva och översätta artiklar, recensera böcker mm.

Varför vi behövs

Läs mer om det här

Disclaimer

Föreningen Arkitekturupproret ansvarar för hemsidan/bloggen. Åsikter som uttrycks i blogginlägg på arkitekturupproret.se står dock för den enskilde författaren och behöver inte vara representativa för Föreningen Arkitekturupprorets hållning i enskilda frågor.

Våra sociala medier drivs av enskilda medarbetare och administratörer. Dessa arbetar vanligen självständigt från föreningen, motsvarande som en tidningsredaktion.