Så vill partierna att framtidens Göteborg ska se ut

Arkitekturupproret publicerade nyligen en intervju med Socialdemokraterna i Göteborg, där det bland annat framkom att Socialdemokraterna har ställt krav på att staden bygger fler byggnader i klassisk stil. Men vad tycker de andra partierna? Vi har frågat!

Modernistiskt eller klassiskt? Den vänstra bilden visar hur skansberget kan se ut vid om de rivna Landshövdingehusen återuppbyggs. Den högra bilden visar några planerade hyreshus i Tynnered, västra Göteborg.

Partierna är sorterade utifrån antalet röster i det kommunvalet 2018. Fyra partier (Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Feministiskt initiativ ) har ännu ej svarat på våra frågor.  

Demokraterna: “Vi har drivit på för att återuppbygga rivna landshövdingehus “

Demokraterna är ett lokalt parti och fick 17% av rösterna i kommunvalet och är därmed stadens näst största parti. Störst är Socialdemokraterna med 20,5%.

1. Vad anser ni om det som byggs i Göteborg idag ur en estetisk synpunkt?
Det finns både bra och dåliga exempel, men överlag anser vi att nivån är för låg, både vad gäller stadsbyggnad och estetik. Tyvärr är det ofta projekt från de kommunala fastighetsbolagen, där politiker har som mest rådighet, som resulterar i en förlegad arkitektur av typen punkthus i park.

2. Har ni någon bild av vad göteborgarna anser om dagens nyproduktion ur en estetisk synpunkt?
Vi är medvetna om att det finns ett starkt folkligt motstånd mot viss nutida arkitektur, och att enkätundersökningar tydligt visar att majoriteten föredrar klassiska stilar. Flera av våra förtroendevalda är aktiva medlemmar i AU-grupperna.

3. Vad har ni för politiker för ansvar/möjlighet att påverka arkitekturen i Göteborg?
Vi anser att ansvaret delas mellan politiker, arkitekter och entreprenörer. Som politiker är det viktigt att tidigt i planprocessen specificera vilka krav som skall gälla. Som arkitekt är det viktigt att ta till sig av allmänhetens kritik. Som entreprenör är det viktigt att hålla sig till beslutad plan och inte ändra utformningen sent i byggprocessen.

Det finns flera exempel på frågor vi drivit för att påverka arkitekturen:
– Återuppbyggnad av landshövdingehusen på Skansberget, i enighet med Göteborgsförslag 626.
– Att tillbyggnader på kulturhistoriskt värdefulla fastigheter inom det kommunala fastighetsbolaget Higab skall anpassas till befintlig arkitektur.
– Att inrätta ett skönhetsråd med övergripande ansvar för stadsrummets estetiska utformning.

4. Socialdemokraterna har skrivit i sin budget de hus som byggs ska vara “estetiskt tilltalande” och att “antalet detaljplaner med klassisk, traditionell arkitektur ska öka”. Har ni någon vision eller önskemål kopplat till arkitekturen i Göteborg?
Vi välkomnar initiativet från Socialdemokraterna men påpekar att de också röstat ner våra tre förslag ovan. Tyvärr har deras förslag gällande arkitekturen på Skeppsbron kommit alldeles för sent; det är olämpligt att ställa krav när marken redan är anvisad och såld. Vi ser gärna fler återuppbyggnadsprojekt likt Skansberget, och hoppas att fler olika arkitekturstilar kan bli representerade i stadens nybyggnation.

Moderaterna: “Vi vill bygga varierat – allt för att hitta något som passar alla”

Moderaterna fick 14,5% av rösterna i kommunvalet 2018.

1. Vad anser ni om det som byggs i Göteborg idag ur en estetisk synpunkt?
Utifrån ett estetiskt perspektiv så anser vi att byggnaderna som byggs i Göteborg ska hålla en hög nivå när det gäller utformning och estetik. Sedan är det inte alltid politikens roll att bestämma den estetiska utformningen, även om det ibland är motiverat.

2. Har ni någon bild av vad göteborgarna anser om dagens nyproduktion ur en estetisk synpunkt?
Som alltid när det gäller utseende så är smaken delad. Vissa byggnader tilltalar vissa, men inte andra. Vi strävar att både få marknaden, men också vår egen organisation, att bygga varierat – allt för att hitta något som passar alla.

3. Vad har ni för politiker för ansvar/möjlighet att påverka arkitekturen i Göteborg?
Det går att påverka till viss del, men då kanske främst genom övergripande uppdrag i ett större sammanhang där man justerar inställning utifrån ett ”hela staden perspektiv”. Till exempel genom mål eller uppdrag i vår budget, eller särskilda initiativ i våra nämnder. Det kan dock hända att vi går in i specifika ärenden och ändrar/justerar den estetiska utformningen utifrån vår politiska vy.

4. Socialdemokraterna har skrivit i sin budget de hus som byggs ska vara “estetiskt tilltalande” och att “antalet detaljplaner med klassisk, traditionell arkitektur ska öka”. Har ni någon vision eller önskemål kopplat till arkitekturen i Göteborg?
Vi är absolut inte främmande för det, och har lite egna planer på skrivningar framåt. Men vi stod även bakom just denna typ av inställning när vi kom överens med Socialdemokraterna om Skeppsbron och även den nya byggnationen på Ekmansgatan. Sedan måste självklart all typ av utformning av våra nybyggnationer ställas mot ekonomiska krav, tillgänglighetskrav m.m.

Liberalerna: “Det som byggs i Göteborg ska vara väl anpassat till platsen”

Liberalerna fick 7,2% av rösterna i kommunvalet 2018.

1. Vad anser ni om det som byggs i Göteborg idag ur en estetisk synpunkt?
I dag byggs det mer än på länge i staden och därmed är det också en bredd gällande den estetiska utformningen.

2. Har ni någon bild av vad göteborgarna anser om dagens nyproduktion ur en estetisk synpunkt?
Precis som det finns en variation av det som byggs så är också synpunkter gällande det som byggs varierande. Det som tilltalar en person tilltalar inte en annan och tvärtom.

3. Vad har ni för politiker för ansvar/möjlighet att påverka arkitekturen i Göteborg?
Vi har möjlighet att påverka inom det regelverk och den lagstiftning som finns.

4. Socialdemokraterna har skrivit i sin budget de hus som byggs ska vara “estetiskt tilltalande” och att “antalet detaljplaner med klassisk, traditionell arkitektur ska öka”. Har ni någon vision eller önskemål kopplat till arkitekturen i Göteborg?
Det som byggs i Göteborg ska vara väl anpassat till platsen och dess omgivningar, ska hålla god kvalité och skapa trivsamma miljöer.

Miljöpartiet: “Vi vill se nya landshövdingehus och fler byggnader i trä”

Miljöpartiet fick 6.9% av rösterna i kommunvalet 2018.

1. Vad anser ni om det som byggs i Göteborg idag ur en estetisk synpunkt?
Det är viktigt att ny nybyggnation bör bidra till den estetiska upplevelsen av en stadsdel och tyvärr finns det en hel del exempel på nybyggnation som inte har blivit bra. Vi vill se en mer varierad byggnation och att hus som inspireras av klassisk arkitektur ofta får en positiv inverkan på estetiken (t.ex. sadeltak, tegelfasader, utformning av fönster, småskalig fastighetsindelning, variation i fasader, osv).

2. Har ni någon bild av vad göteborgarna anser om dagens nyproduktion ur en estetisk synpunkt?
Det finns en kritik från många göteborgare om att det som byggs är fult. Sen varierar så klart åsikterna från person till person, göteborgarna är inte en homogen grupp.

3. Vad har ni för politiker för ansvar/möjlighet att påverka arkitekturen i Göteborg?
Politiker ska inte detaljstyra exakt hur den arkitektoniska utformningen ska se ut, det hade definitivt inte gett ett bättre resultat. Däremot ska vi vara aktiva när det gäller att besluta om riktlinjer för utformningen och se till att dessa följs.

4. Socialdemokraterna har skrivit i sin budget de hus som byggs ska vara “estetiskt tilltalande” och att “antalet detaljplaner med klassisk, traditionell arkitektur ska öka”. Har ni någon vision eller önskemål kopplat till arkitekturen i Göteborg?
Vi tycker att mer klassisk inspirerad nybyggnation i Göteborg skulle bidra positivt till en mer varierad och vacker stad. Klassisk arkitektur byggdes också under en tid där bilen inte var det dominerande inslaget i stadsbilden, vi ser att framtidens städer inte heller bör domineras av bilen och där finns mycket inspiration att hämta från klassiska kvarterstaden såsom lokaler i bottenvåningar och gatuutformningen. Miljöpartiet drivande för att få en mer kvartersstadsinriktad utformning på Skeppsbron och en småskalig fastighetsindelning. Vi vill att ny bebyggelse främst ska byggas i redan exploaterade områden och som komplement till den befintliga bebyggelsen. Tyvärr verkar det nuvarande styret tillsammans med Demokraterna vara mer inriktade på att bygga nya villamattor. Viktigt är också att få en större variation i det som byggs. Vi vill underlätta för byggemenskaper och mindre byggherrar att bygga i Göteborg, på så sätt kan också den arkitektoniska utformningen bli mer varierad. Vi har drivit på för att nya landshövdingehus ska byggas. Vi jobbar också för att fler hus ska byggas i trä, vilket är bra både ur miljöhänseende och för att trähus ofta upplevs som mer estetiskt tilltalande. En större andel återbruk av begagnat byggmaterial skulle också kunna inverka positivt på de estetiska kvalitéerna. Det är också viktigt att vi bevarar och vårdar vackra och populära miljöer. Miljöpartiet drev igenom bevarandet och renoveringen av Gårda och nu arbetar vi för att exempelvis Valhallabadet ska bevaras.

Kristdemokraterna: “Det finns en viss trötthet på det kalla och kantiga”

Kristdemokraterna fick 3,3% i kommunvalet 2018.

1. Vad anser ni om det som byggs i Göteborg idag ur en estetisk synpunkt?
Det går inte att ge ett samlat omdöme om det som byggs i Göteborg. Det är inte heller så att det finns en kristdemokratisk smak som förordar viss arkitektur. Under en ganska lång period har vi sett mycket byggnationer som domineras av kuber av betong och stora glaspartier. I vissa miljöer kan det vara vackert och effektfullt, men vi kan konstatera att det finns en viss trötthet på det kalla och kantiga och att staden behöver bli mer inkännande gentemot dess invånare. Det är därför bra att det tas ett mer samlat grepp om arkitekturen i staden genom bland annat arkitekturutskottet. Men det kräver en vilja att lyssna in göteborgarna.

2. Har ni någon bild av vad göteborgarna anser om dagens nyproduktion ur en estetisk synpunkt?
Jag tror att det skiljer sig åt eftersom olika människor tycker olika om vad som är estetiskt tilltalande vad gäller både byggnader och omgivningar. Därmed inte sagt att det är oviktigt med en lyhördhet för invånarnas önskemål. (se svar ovan) Genom att de estetiska uttrycken förändras över tid efterlämnas ett arv, till kommande generationer, som berättar något om stadens och platsens historia. En attraktiv och levande stad kan spegla många olika epoker genom tidstypisk arkitektur från olika decennier och århundraden. För att en sådan spegling av historia och samtid ska kännas relevant bör estetiken eftersträva att representera göteborgarnas önskan i sin samtid.

3. Vad har ni för politiker för ansvar/möjlighet att påverka arkitekturen i Göteborg?
Politiken bör inte bli för detaljerad i styrning av sådant som ska prägla vårt gemensamma rum i decennier utifrån eget tycke och smak. Då riskerar vi att få en stadsbyggnad som utgår ifrån enskilda politikers estetiska preferenser. Det vore djupt olyckligt. Däremot har vi ett ansvar för att lyssna in göteborgarnas behov och önskemål och betona vikten av att det som byggs harmonierar med invånarnas uppfattning om vad som är vackert. Vi måste ju eftersträva att invånarna känner både stolthet och trivsel över sin stad.

4. Socialdemokraterna har skrivit i sin budget de hus som byggs ska vara “estetiskt tilltalande” och att “antalet detaljplaner med klassisk, traditionell arkitektur ska öka”. Har ni någon vision eller önskemål kopplat till arkitekturen i Göteborg?
Det som byggs idag bör präglas av vår samtid och bära med sig berättelsen om dagens Göteborg till kommande generationer. Det kan mycket väl vara inspirerat av vad som brukar kallas för klassisk, traditionell arkitektur. Men vi tror att det vore olyckligt att slå fast vilken arkitektur, materialval eller annat som ska dominera här och nu – oavsett om det handlar om kubism, barock, jugend eller mexitegel. Det är också viktigt att det som byggs inte bara är tilltalande utan också tillgängligt.

 

Please follow and like us:
Twitter
Visit Us
Follow Me
Instagram
YouTube
YouTube
RSS
EMAIL
LINKEDIN

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.